Registrering av farlig gods

Kategori: 
Cargonizer

Hvordan registrere farlig gods på en sending

Sendinger med farlig gods

Det er ditt ansvar som kunde å sørge for å

 • klassifisere godset
 • forvisse deg om at godset er tillatt transportert og kan mottas av transportøren
 • emballere i henhold til bestemmelsene i regelverkene
 • merke kolli med riktig informasjon, faresedler og andre symboler, + stoffets UN nr.
 • utstede og sende med transportdokument for farlig gods (fraktbrev som inneholder informasjon om farlig gods)
 • Informere transportøren om mengden farlig gods som begrenset mengde før transport

I Cargonizer må du derfor

 • registrere korrekte opplysninger om farlig gods for hvert kolli/vare
 • skrive ut fraktbrevet etter at du har opprettet sendingen.
 • overføre sendingsinformasjonen elektronisk til transportør.

Klikk på DGS knappen ved den transportvarelinjen du vil legge inn farlig gods informasjon på.Du kan ha farlig gods på flere transportvarelinjer.

Klikk på en tom farlig gods linje og fyll inn farlig gods verdiene her. Felter markert med rødt er påkrevde felter. Du kan ha flere farlig gods linjer på den transportvarelinjen du valgte.

Tips:

 • Trykk på “+” for å lagre farlig gods informasjonen i registeret slik at du enkelt kan hente det opp igjen neste gang du skal bruke det samme stoffet. Du kan se på det som en måte å automatisk bygge opp ditt eget register på. Se også bruk av farlig gods register lenger ned.
 • Trykk på “-” hvis du ønsker å fjerne farlig gods fra registeret.

Beskrivelse av feltene

Teknisk navn:  Kjemisk/teknisk navn for det farlige stoffet. Eks: Brannfarlig væske.
Type: Her angir du type kolli/emballasje. Eks: pappkasser, stålfat (1A2), plastkanner.
Antall: Antall enheter av det du har angitt som type over.
Tilleggsbeskrivelse: Varebetegnelse, mer utfyllende data. Eks. “n.o.s. (inneholder xylen og benzen)”
UN NR: Internasjonalt nummer som stoffet har. Husk bokstavene UN foran. Eks: UN1993
Tunellkode: Se ADR/RID, kolonne 15 i tab A, og 5.4.1.1.1 (k) Eks:  (D/E)
Faresedler: Alle farer skal angis ved at fareseddelnummer oppgis. Ved mer enn ett fareseddelnummer skal de etterfølgende stå i parentes. Eks: 6.1, (3)
Emballasjegruppe: I, II eller III
Nettovekt: Den samlede mengde for hvert enkelt stoff med forskjellig UN nummer, forskjellige varenavn eller emballasjegruppe.
Poeng: Eventuell poengsum iht. ADR 1.1.3.6 Poeng lik 0 eller over 1000 vil fjerne poeng informasjon.

Bruk av farlig gods register

Hvis du ønsker å legge inn ditt eget farlig gods register manuelt som du senere kan velge fra for å forenkle registrering av farlig gods på sendingen kan du gjøre det slik.

 • Klikk på "Innstillinger" menyen
 • Klikk på "Farlig gods register" knappen

Det du legger inn her vil du kunne velge blant neste gang du skal registrere en sending med farlig gods.

Ressurser

DB Schenker sin farlig gods dokumentasjon

Postnord sin farlig gods dokumentasjon

Bring sin farlig gods dokumentasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin ADR håndbok

(NB: Logistra Cargonizer tilbyr kun opplysninger for landtransport ADR/RID. )